Open Loge

Naast de comparities komen de broeders een maal per maand bijeen in 'Open Loge'. Een 'Open Loge' is niet open in de zin van algemeen toegankelijk voor buitenstaanders. Het is een bijeenkomst waarin de loge op een plechtige wijze met een ritueel wordt geopend en later weer gesloten. Deze Open Loges vinden plaats in een speciale ruimte binnen het logegebouw.
Het zijn vaste rituelen waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituele teksten. Tussen de handelingen door wordt muziek ten gehore gebracht.
De ritualen en symbolen zijn veelal gebaseerd op de middeleeuwse bouwgilden en de kathedralenbouw. In de Vrijmetselarij ziet de mens zichzelf als een te bewerken ruwe steen die, eenmaal tot zuivere kubiek geworden, deel kan uitmaken van de Tempel der Schoonheid. In Open Loge worden onder andere nieuwe leden als leerling-vrijmetselaar ingewijd, leerlingen tot gezel bevorderd of gezellen tot meester verheven.
Bij deze ritualen spelen symbolische reizen door verleden, heden en toekomst van de broeder een grote rol. Bij de Open Loge dragen de broeders een donker kostuum. Daarnaast worden een schootsvel en witte handschoenen gedragen, attributen die symbolisch zijn voor de arbeid die verricht gaat worden.
Officieren en functionarissen bij de Open Loge dragen bijzondere herkenningstekens die zij aan hun cordons dragen. 
Bij de meeste Vrijmetselaarswerkplaatsen is het de gewoonte om na de Open Loge een broedermaal te nuttigen, dat in veel gevallen als het tweede hoogtepunt van de avond wordt gezien.

Vrijmetselaren zelf hebben het vaak niet door: ze spreken soms in een voor belangstellende buitenstaander bijna onbegrijpelijk jargon. Meer dan 250 jaar vrijmetselaars-geschiedenis heeft dat mede veroorzaakt, sommige dingen worden 'altijd al zo genoemd'...

Als vrijmetselaren van 'een profaan' spreken bedoelen ze iemand die geen vrijmetselaar is. In dat woord profaan zit geen waardeoordeel opgesloten, het is een aanduiding voor iemand die niet in de gebruiken der Orde is ingewijd.

'Maçon' is gewoon een ander woord voor vrijmetselaar. 'Mason' in het Engels bevat hetzelfde misverstand dat in andere talen is overgenomen: de freestone mason is een bewerker van een steensoort waar in te beeldhouwen valt. De symboliek van de vrijmetselaar is die van de steenhouwer en niet die van de metselaar.

De 'arbeidstafel' is gewoon de agenda van de bijeenkomsten van een loge.

'Ritualen' zijn opgeschreven teksten die een ritueel vastleggen. Maar als een vrijmetselaar het over 'een rituaal' heeft spreekt hij niet alleen over het boekje met de geschreven tekst maar bedoelt hij zeker ook inhoud en uitvoering van een inwijding.

Een 'comparitie' is een bijeenkomst van vrijmetselaren waar, naar aanleiding van een inleiding door een van de leden, van gedachten wordt gewisseld. Het is het soort logebijeenkomst dat het meest plaatsvindt.

Een 'Open Loge' is een bijeenkomst die feestelijk van karakter is. Men komt bijeen om iemand in te wijden: tot leerling, gezel of meester te maken. De broeders zijn feestelijk gekleed in rokcostuum, smoking of donker pak. Dit is een dracht die de gelijkwaardigheid (niet: gelijkheid) der aanwezigen moet benadrukken. Een 'Open Loge' is niet open in de zin van algemeen toegankelijk voor buitenstaanders. Het is een bijeenkomst waarin de loge bewust en op een plechtige wijze met een ritueel wordt geopend en later weer wordt gesloten.

Vrijmetselaren spreken elkaar met 'broeder' aan. En ze spreken over een lid van de Orde als 'broeder Van Hout' of 'broeder Klinkhamer'. Zeker bij bepaalde onderdelen van het serieuze 'spel' dat zij spelen zullen zij die aanspreekvorm in acht nemen. Maar bij een borreltje of glaasje fris achteraf, of in de pauze, zeggen de meeste vrijmetselaren weer gewoon Fred, Charles en Martin tegen elkaar. Behalve als ze elkaar niet zo goed kennen. Dan zeggen ze gemakshalve toch weer: 'broeder'. Zo werkt dat al meer dan twee eeuwen...

Het 'Grootoosten' is de tenminste eens per jaar gehouden vergadering van vertegenwoordigers van alle loges van de 'Orde van Vrijmetselaren' in Nederland. Daar wordt het Hoofdbestuur der Orde gekozen en andere huishoudelijke zaken van de Orde geregeld. Als er 'groot' voor een functienaam staat betekent dat: bedoelde functie betreft het hoofdbestuur. Elke loge heeft bijvoorbeeld een Voorzittend Meester, een Thesaurier en een Secretaris: in het hoofdbestuur van de Orde zitten dus Grootmeester, Grootthesaurier en Grootsecretaris. Aan de naam van de 'Orde van Vrijmetselaren' is indertijd toegevoegd 'onder het Grootoosten der Nederlanden'. Hieruit blijkt welke waarde er aan die vergadering van afgevaardigden der loges gehecht wordt.

Vergeeft u het een vrijmetselaar als hij zich van jargon bedient.

Hij zou dat niet moeten doen als hij met een belangstellende buitenstaander spreekt. Maar vraagt u hem alstublieft wel wat hij bedoelt als u hem niet begrijpt!

Het bevordert de communicatie!

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een broederschap van mannen die hun leven geestelijk willen verrijken tot nut van zichzelf en de samenleving. Vrijmetselarij is een methode van denken en doen met als doel een bewuster levend mens te worden.

De vrijmetselaar gaat daarbij uit van het vaste vertrouwen in een alles voortstuwende kracht. Hij noemt deze kracht: De Opperbouwmeester des Heelals.

Wat is het onderscheid tussen vrijmetselarij en andere geestelijke of maatschappelijke stromingen?

Het onderscheid is de werkwijze en vooral de daarbij horende ritualen en symbolen. De vrijmetselarij is een leerschool tot het zelfstandig zoeken naar waarheid, zonder opgelegde dwang. De vrijmetselaar verwerpt dogmatische en totalitaire opvattingen. Hij zoekt wat mensen samenbrengt en neemt weg wat hen verdeelt.

Hoe staat de vrijmetselarij in het leven?

De vrijmetselarij gaat uit van het recht van ieder mens tot het hebben van een eigen religieuze, politieke of maatschappelijke overtuiging. Als individu tracht de vrijmetselaar met toewijding te werken aan het welzijn van de gemeenschap. Hij streeft ernaar zijn talenten ter beschikking te stellen van zijn medemens.

Waar komt de vrijmetselarij vandaan en in welke tijd is ze ontstaan?

Al in de vroege middeleeuwen toonden de steenhouwers zich als een hecht gezelschap. Een aparte plaats namen de kathedraalbouwers in. Een gilde van vaklieden dat, overal in Europa, daar werkte waar gebouwd werd. Aanvankelijk in de z.g. Romaanse bouwstijl. Later, toen de kruisvaarders uit Arabië terugkeerden met nieuwe inzichten en het decimale stelsel meebrachten, ontstond de bouwtechniek met lichte, ranke vormen en hoge vensters: de gotiek. De bouwers kwamen bijeen in de z.g. bouwhutten (lodges) , waar niet alleen de techniek, maar ook de betekenis van de bouw onderwerp waren van gesprek en van onderricht. Het hakken en bewerken van natuursteen speelde een grote rol bij het bouwen. Een veel gebruikte steensoort in Engeland was de 'freestone' , een soort kalksteen. Vaklieden, die deze steen bewerkten, heetten freestonemasons of freemasons. Hierin herkent U de Nederlandse naam vrijmetselaar en het eveneens gebruikelijke maçon. Het waren ambachtslieden van allerlei nationaliteit die bij de lodges werden opgeleid van leerling tot gezel en sommigen van gezel tot meester.

Is in het kort uit te leggen wat vrijmetselarij eigenlijk inhoudt?

Jazeker, maar wel met enige uitleg over de achtergronden. De renaissance betekent het einde van de kathedralenbouw. De gilden verdwijnen geleidelijk. Die in Schotland en in Engeland houden het langst stand. De praktische, 'operationele werkzaamheid wordt na de periode van de kathedralenbouw steeds meer vervangen door een zinnebeeldige bouw. De diepere betekenis van het bouwen bepaalt meer en meer het karakter van het onderricht. De lodges verliezen hun ambachtelijke betekenis en worden plaatsen waar allerlei zaken van geestelijke aard en menselijk streven aan de orde komen. Voornamelijk in Engeland behouden de gilden hun tradities en worden ook 'niet bouwvakkers' toegelaten. De lodge (loge) wordt een veilige plaats bevonden om over velerlei zaken vrijuit van gedachten te wisselen. Hiermee is een van de belangrijkste grondslagen van de moderne vrijmetselarij verklaard. Wij vrijmetselaren zoeken naar waarheid omtrent de zin van het leven. Hierbij hechten wij de grootste betekenis aan vrijheid en

verdraagzaamheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid is essentieel en van daaruit wil de vrijmetselaar, ieder op zijn eigen wijze, een bijdrage leveren aan de verbetering van leven en samenleving. Geloof in de waarde van de mens inspireert vrijmetselaren tot een voortdurend werken (bouwen) aan onszelf, opdat wij voor anderen en voor de wereld om ons heen iets kunnen betekenen.

Vrijmetselaren hechten kennelijk veel waarde aan symboliek, waarom?

Uit de vorige antwoorden is duidelijk geworden dat de vrijmetselarij haar oorsprong vindt in de bouw. De middeleeuwse (religieuze) bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van licht- en bouwsymboliek. 

Wanneer u belangstelling hebt om tot de Orde van Vrijmetselaren toe te treden kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de loge La Lune.

secretaris@logelalune.nl
 

Door de bijzondere wijze waarop u lid wordt van een vrijmetselaarsloge is de aanmeldings- en kennismakingsprocedure uitvoerig, discreet en zorgvuldig.

Wanneer uw aanmelding is ontvangen, zal u nadere informatie worden toegezonden en zullen twee van onze leden een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dat gesprek zult u een aanmeldingsformulier worden overhandigd dat u in het bijzijn van de twee broeders dient in te vullen en dat naar de voorzitter en de secretaris van de loge wordt gezonden.

Vervolgens wordt uw aanvraag naar het Hoofdbestuur van de Orde in Den Haag gezonden en zal uw naam worden geplaatst op een lijst die in alle loges zal worden voorgelezen. Daarna volgt een gesprek met de voorzitter van de loge La Lune.

Na verloop van enige tijd wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leden van de zogenaamde onderzoekscommissie. Dat gesprek heeft niet als doel u aan een onderzoek te onderwerpen, maar elkaar beter te leren kennen. De commissieleden zullen u vragen naar uw motivatie en uw verwachtingen en ook, of uw eventuele levenspartner instemt met uw beslissing om vrijmetselaar te worden. In dat gesprek kunt u uiteraard ook de commissie verdere vragen stellen over de vrijmetselarij en de loge. U zult naar beste vermogen antwoord krijgen.

Tijdens dit gesprek krijgt u een vragenlijst in te vullen. De commissie zal u ook vragen een levensbeschrijving te produceren, die u in uw eigen woorden kunt opstellen en later mag inleveren.

De commissie brengt verslag uit aan de voorzitter en aan de leden­vergadering van de loge. De leden gaan uiteindelijk beslissen over een voorstel van de commissie om u als lid toe te laten.

Hierna gaan alle documenten naar Den Haag voor de uiteindelijke toestemming van het Hoofdbestuur. Alle stukken worden met de grootste vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid behandeld. Na uw inwijding worden alle documenten vernietigd, zodat nergens informatie over u wordt opgeslagen. Mocht u op enig moment in de procedure op uw beslissing willen terugkomen, zal niemand u daarover lastig vallen en wordt de procedure meteen gestopt.

Zodra de loge de toestemming heeft gekregen, kan binnen een maand uw inwijding plaats vinden. Daarover ontvangt u schriftelijk bericht met alle nodige inlichtingen.

Over de Vrijmetselarij is veel literatuur verschenen en er komen nog altijd veel uitgaven bij. Wij presenteren hier voor u enkele van de vele boeken.
Vrijmetselarij in het algemeen
Anderson, J.
De instellingen, historiën, wetten, ampten, orders, reglementen en gewoontes van de zeer voortreffelijke broederschap der aengenomene vrye metselaers. Versamelt uyt hare generale gedenkschriften, en overleveringen van vele ewen.
James Anderson
Uit het Engelsch vertaelt door Johan Kuenen, gedeputeerd groot-meester in alle loges van Holland. Om gelezen te worden, by de toelating van een niwe broeder wanneer de meester ofte toeziender zulks gebieden zal. Voor de selven auteur. - 's-Gravenhage : Cornelis van Zanten, stads en kleinzegel drukker, op 't Spui., [1736] - 104 p. (fotomechan. herdr. - Amsterdam: Schors, z.j.)
Geldt nog steeds als wetboek voor de reguliere (door de Grootloge van Londen erkende) vrijmetselarij. Bevat zes 'plichten' en 39 'bepalingen', voorafgegaan door een tot Adam teruggevoerde gemystificeerde geschiedenis van de vrijmetselarij, die grote invloed heeft gehad op de beeldvorming binnen en buiten de vrijmetselarij.
Apostel, L.
Vrijmetselarij: een wijsgerige benadering
Leo Apostel; [vert. uit het Engels Jan van Pelt]. - Antwerpen; Baarn: Hadewijch, cop. 1992. - 284 p.; 23 cm; Vertaling van: Freemasonry: a philosophical essay. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, 1985. - Met lit. opg.
ISBN 90-5240-143-8
De auteur was van 1952 tot 1983 lid van verschillende loges in Belgiëals redenaar en mentor.
Zeer diepgravende studie naar ontstaan en ontwikkeling, wereldbeschouwing, ethiek en mogelijke toekomst van de vrijmetselarij in de zgn 'Blauwe Maçonnerie' (de eerste drie graden: leerling, gezel en meester). Analyse van de symbolen en rituelen.
Assendelft, H. van
Hoe word ik vrijmetselaar? : inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden
H. van Assendelft. - Leiden : Kooyker-Huysman, 1911. - 8 p. ; 22 cm
Dierickx, M.
Vrijmetselarij : de grote onbekende, 1717-1967: een poging tot inzicht en waardering
Michiel Dierickx.
Antwerpen : De Nederlandse Boekhandel ; Utrecht : Ambo, 1967. - 264 p., [16 p.pl.] : ill.; 23 cm
lit. opg. - samenv. in Frans, Engels en Duits - bijlagen
Auteur is jezuïet en heeft dit, ook door vrijmetselaars gewaardeerde boek, geschreven om de Rooms-Katholieken een beter inzicht in de vrijmetselarij te geven. Behandelt het ontstaan en de ontwikkeling in de verschillende landen; werkwijze en levenshouding. Aandacht ook voor de relatie met de Roomse Kerk.
Hamill, J.
The craft : a history of English freemasonry
John Hamill. Wellingborough
Crucible, 1986. - 192 p. : ill.; 22 cm
Bibliografie en index
ISBN 0-85030-460-1 pbk
Auteur is bibliothecaris en conservator van de Engelse Grand Lodge. Hij verwijst de geschiedopvatting dat de huidige vrijmetselarij zou zijn ontstaan uit de vroegere bouwgilden naar het rijk der fabelen. Volgens hem ligt de vroege 
geschiedenis van de beweging vooralsnog volledig in het duister. 
Kirk MacNulty, W
Freemasonry, a journey through Ritual and Symbol
W. Kirk MacNulty, Thames and Hudson
London, 1991. - 96 p. : ill.; 28 cm
Explains Freemasonry's part in a long tradition of Western mysticism and shows the Craft to be a complex framework of inner growth, a developmental psychology wich presents the 20th century Mason with a viable discipline for the persuit of self-knowledge.
Knoop, D.
The genesis of freemasonry : an account of the rise and development of freemasonry in its operative, accepted, and early speculative phases
Douglas Knoop and G.P. Jones.
Repr. London : Q. C. Correspondence Circle Ltd. in association with Quatuor Coronati Lodge, 1978. - 334 p.; 22 cm; 1e druk 1947
(In het Nederlands vertaald door H.N. Brouwer en H. Buiter onder de titel: De wordingsgeschiedenis van de vrijmetselarij, uitg. door de Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1988)
Lennhoff, E.
De vrijmetselaren
Eugen Lennhoff; [vert. uit het Duits A.J.J. Hattinga Raven] - fotomechan. herdr., lic. uitg. Amsterdam : Schors, 1978. - 450 p.: ill.; 22 cm; lit. opg. - naam
Odoo Members

Comparitie

Het is kwart voor acht in de avond. Diverse broeders van de loge treffen elkaar voor een kopje koffie aan de bar, een samenkomst die wij de "Zevende graad" noemen. Stipt om acht uur opent de voorzitter de bijeenkomst. Alle leerlingen, gezellen en meesters nemen hieraan deel. De opening en sluiting van de bijeenkomsten gaat op een bijzondere manier. Dit geeft een aparte sfeer, die zo kenmerkend is voor de gehele vrijmetselarij. Dan volgt het administratieve gedeelte: notulen, ingekomen stukken, mededelingen etc. We zijn tenslotte een gewone vereniging. Dit duurt meestal een klein half uur.

De voordracht.

Een van de logeleden, een andere vrijmetselaar of soms een niet vrijmetselaar draagt nu zijn verhaal voor. Soms gaat dit vergezeld van muziek, een video of gewoon met de hulp van een flip over. In beginsel kunnen alle onderwerpen aan de orde komen behalve godsdienst of politiek: hierover wordt niet gesproken. Het kan een vrijmetselaarsonderwerp zijn, doch vaak komen ook onderwerpen van algemeen maatschappelijke aard of van bepaalde leerscholen en filosofen, of gebeurtenissen aan de orde. Vaak wil iemand, in deze beslotenheid, de broeders over zijn eigen gedachten of diepere gevoelens vertellen.

Compareren wil ook zeggen: voor elkaar verschijnen, elkaar ontmoeten, om zo mogelijk iets van jezelf in de ander te herkennen. En telkens blijkt dat de broeders weer een stukje nader tot elkaar zijn gekomen. Dan hebben ze iets van het unieke in de mens kunnen ervaren.

Hierna volgt een gedachtewisseling over het aangesneden onderwerp. Broeders vragen om nadere uitleg over hetgeen ze hebben gehoord en geven soms ook hun eigen mening over bepaalde onderwerpen uit de voordracht. Het gaat er niet om, of iemand gelijk of ongelijk heeft. Het is de bedoeling dat ieder in zijn waarde wordt gelaten en dat ieder datgene meeneemt, wat hij zelf voor hem persoonlijk belangrijk vindt.

Rond tien uur wordt de avond afgesloten.

Odoo - Sample 1 for three columns

Symboliek

Vrijmetselaren trachten symbolisch hun ‘ruwe steen’, dat zijn zijzelf, te bewerken om zo op een betere wijze mens te worden.

Vrijmetselaarsbijeenkomsten zijn rijk aan symboliek in een voor belangstellende buitenstaanders vaak onbegrijpelijk jargon. De traditie van ruim 250 jaar heeft dan ook blijvend haar stempel op de werkwijze gedrukt. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laat-middeleeuwse beroepsgilden.

Odoo - Sample 2 for three columns

Ritualen

De Loge is een soort levensschool die zonder dogma’s haar leden in staat stelt om dit doel te bereiken.

Daar vormen de rituele bijeenkomsten en de comparities belangrijke onderdelen van, die volgens de zienswijze van Loge La Lune onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

"In de Vrijmetselarij wordt overvloedig gebruik gemaakt van ritualen, vastliggende teksten, vol van symboliek, om bepaalde gebeurtenissen meer diepgang te geven".